Lajmi i Mirë i Shpëtimit – Ungjilli


Fjala Ungjill do tëthotë Lajmi i mirë, por tinuk do ta kuptoshkurrë pse është kaqshumë lajm i mirëpara se dëgjoshdhe kuptosh parikush është Zoti dhe cila është gjëndja jote përpara Tij. Nëse ti nuk lexon dhe kupton mire keto dy gjera thelbësore ti nuk do të kuptosh as edhe Lajmin e mirë të shpëtimit.


Cfarë duhet dish rrethZotit


Zoti është i shenjtë.

 

Zoti është pafundësisht i pastër, komplet i ndarë, i vecuar dhe totalisht ndryshe nga cdo qënie tjetër e krijuar. Ai është Unik.Ai është një Perëndi iShenjtë i drejtësisë dhei ka sytëtepër pastër për parë keqen.Ai është totalisht indarë dhe i pastërnga mëkati dhe padrejtësia.Asnjë gjë dhe askushnuk mund krahasohetme Të.   


I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti Perëndi, i Githëpushtetshmi, ishte, është dhe vjen! (Libri i Zbuleses, kapitulli 4, vargu 8b).  


I shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i Tij.(Libri i Psalmeve, kapitulli 111, vargu 9b).


Ti i ke sytë tepër pastër për parë keqen dhe nuk e shikon dot paudhësinë. (Libri i Habakukut, kapitulli 1, vargu 13)
 


Zoti është i drejtë.


Sipas Biblës, Zoti është një qënie absoulitisht i drejtë. Nuk ka asnjë gjë gabim apo pasaktë rreth natyrës apo veprave Tij. Natyra, motivet, veprimetdhe gjykimet e Tijjanë gjithmonë përsosmërisht drejta. Si një Perëndii drejtë Aie do drejtësinë,por urren padrejtësinë.


Ai është Shkëmbi, vepra e Tij është e përsosur, sepse gjitha rrugët e Tij ka drejtësi. Eshtë një Perëndi nuk e njeh padrejtësinë; Ai është i drejtë dhe i mirë.  (Libri i Ligjit te Përtërirë, kapitulli 32, vargu 4)


Ai ka vendosur Ligjine Tij dhekërkon drejtësi për ata e shkelin atë.Ai e do gjithë atë ështëe drejtë dhee mirë, porurren dhe ofendohet shumëpër cdo mëkat vetëm. Bibla thotë madjese Perëndia i urren gjithë keqbërësit dheështë i zemëruar me tacdo ditë. Perëndia nuk urrennga një zemër ekeqe sic bëjmë ne; ndryshim nga ne,Ai qëndron i përsosur shprehjen e urrejtjes shenjtë përkundrejt atyre e refuzojnë dheshkelin Ligjin e Tij. 


Perëndia është një gjykatës i drejtë dhe një Perëndi zemërohet cdo ditë me keqbërësit. qoftë se keqbërësi nuk kthehet, ai do mpreh shpatën e Tij: e ka shtrirë harkun e Tij dhe e ka përgatitur.(Libri i Psalmeve, kapitulli 7, vargjet 11-12)Cfarë duhet dish rrethvetes


Shumë njerëz kanë njëopinion mirë pozitivpër veten e tyre.Gjithësesi, gjëja erëndësishme nuk është cfarëne mendojmë për vetentonë por cfarë Zoti mendonpër ne dhe përnjerëzimin përgjithësi. Cfarëti mendon për vetentënde nuk ka shumërëndësi kur qëndron përparanjë gjykatësi njësallë gjyqi apo kuraplikon për një punë një intervistë; Ajo ka rëndësi ështëcfarë gjykatësi ose punëdhënësimendon për ty. njëjtën mënyrë, dish cfarë Zoti ka thënëpër ty është jashtë-zakonisht e rëndësishme. Pavarësishtopinionit njerëzor, si janënjerëzit sytë eTij?


Ndoshta do habitesh dëgjosh se Zoti është shumëi ofenduar nganjerëzit.Ai nuk shikon asnjëgjë mirë ne. Ne gjithëkemi mëkatuar kundër Tij.Ne gjithë kemirebeluar, ofenduar dhe ekemi braktisur Atë. Faktikisht,Bibla specifikisht na tregonse Zemërimi i Perëndisë digjetkundër njerëzimitdhe është vetëm meanë mëshirës Tij Ai nukna ka shfarosur gjithve nga faqja edheut. Eshtë shumë erëndësishme qe ti ti kuptosh këto të vërteta, se si është gjendja jote para Zotit?
Njeriu lind me nje natyrë mëkatare.  


gjithë njerëzit kanë lindur këtë botë me njënatyrë mëkatare armiqësore ndajZotit dhe totalisht prirur për mëkat dheligësi. Nuk është vetëmcfarë ne bëjmë është e keqe, porvetë esenca se kushne jemi është eligë. Për shkak natyrës sonë, nuk kaasgjë mirë ne! Cdo aspekt eqënies sonë është ekorruptuar nga mëkati duke përfshirë intelektin tonë,emocionet, dëshirat, zemrat, motivet,dhe trupat tanë fizikë.Ne na mungon aftësiapër bërë ndonjëgjë mund takënaqë Perëndinë, për kuptuar ndonjë gjë përTë, dhe madje edheaftësia për ardhurtek Ai, sepse ne gjithë nga natyraurrejmë dritën e pastërtisë Tij dhe duamerrësirën e kënaqësive tonamëkatare.


Dhe gjyqiështë ky: Drita erdhi botë dhe njerëzitdeshën errësirën tepër sedritën, sepse veprat etyre ishin mbrapshta.Sepse kushdo bëngjëra mbrapshta eurren dritën dhe nukvjen te drita, mos zbulohen veprate tij.(Ungjilli sipasGjonit, kapitulli 3, vargjet 19-20). 


Ky korrupsion dhe kjopaudhësi ka filluar dheështë mbrujtur ngjizjen e njeriut. 


Ja, unëjam mbrujtur paudhësi, dhenëna ime kangjizur mëkat.   (Libri iPsalmeve, kapitulli 51, vargu5). 


Pasi kemi lindur nedevijojmë pasione mëkatareedhe pse mund jemi vegjël dhefëmijë;


Synimet ezemrës njeriut janë këqija qysh fëmijërinë e tij.   (Libri iZanafilles, kapitulli 8, vargu21) 


A është e nevojshme ta mësosh një fëmijë të gënjejë, të vjedhë, të jetë egoist, dhe të jetë brutal ndaj fëmijëve të tjerë? Ata e mësojnë vetë!
  Faji Universali Njeriut.


gjithë njerezit kanë mëkatuardhe janë korruptuar sytë e Zotit të shenjtë,kjo përfshin edhe ty.Bibla deklaron se nukka asnjë ështëi drejtë, pamëkat, ose i mirë,dhe asnjë nuk mundta pastrojë veten ngamëkati i tij.


Sepse gjithë kanë mëkatuar dhenuk e arrijnë lavdinëe Perëndisë.    (Libri i Romakëve,kapitulli 3, vargu 23).  


Sic ështëshkruar: Nuk ka asnjë drejtë, as edhe një. Nukka asnjë kuptojë, nuk ka asnjë kërkojë Perëndinë. gjithë kanë dalënga udha, gjithë janë bërë padobishëm, nuk ka asnjë bëjë mirën, as edhe një.  (Libri i Romakëve, kapitulli3, vargjet 10-12) 

Kush mund thotë:Pastrova zemrëntime, jam i pastruarnga mëkati im?    (Libri iFjaleve te Urta, kapitulli20, vargu 9)  
 Urrejtja enjeriut përkundrejt Perëndisë.


MegjithësePerëndia e ka zbuluarveten e Tij shumëqartë asnjë mos shfajësohet, njerëzimi karefuzuar ta nderojë Atëdhe vend kësaj ai ka ndërruar vërtetën e Tijpër një gënjeshtër, dukezgjedhur për ti shërbyerfigmenteve vetë imagjinatës vet sicjanë fetë apo teoriae evolucionit tepër sesa Atë.Asnjë prej tyre nuke kërkon Perëndinëdhe Ai nuk është asnjë mendim tyrin. Megjithëse njerëzit mund kenë një ide tyren për Të, cilit i luten,ata nuk duan tanjohin si Perëndinë eGjallë Vërtetë sicAi e ka zbuluarVeten Bibël. Mendjete tyre janëarmiqësore ndaj Tij, përshkak urrejtjes është rrënjosur brenda natyrës tyre mëkatare dhedashurisë tyre përmëkatin. 


Ajo mund dihet përPerëndinë është bërë edukshme për ta, sepsePerëndia ua ka shfaquratyre. Sepse cilësitë eTij padukshme, fuqiae Tij e përjetshmedhe hyjnia e Tij,duke qënë dukshmenëpërmjet veprave Tij nga krijimi ibotës, shihen qartë, meqëllim ata jenë pashfajesueshëm. Sepsemegjithëse e njohën Perëndinë,nuk e përlëvduan, ase falenderuan si Perëndi, përkundrazi ubënë pamend arsyetimet e tyre dhezemra e tyre pagjykim u errësua. (Libri i Romakëve, kapitulli 1, vargjet 19-21)
 Zemra dheMendja eLigë eNjeriut.  


Pse shikojmë kaq shumë këqija dhe ligësi rreth errotull nesh? Pse njerëzitmund jenë kaqbrutal dhe pamëshirshëmme njëri-tjetrin? Pse botaështë këtë gjëndjeku ndodhet sot?


Bibla ka një përgjigje dhe deklaron se zemra e njeriut është plotligësi, nga ajo dalin gjitha këqijatdhe asnjë nuk mundta njohë atë.


Zoti pa ligësia e njerëzveishte e madhe mbitokë dhe tërësynimet e mendimeve zemrës tyre nukishin gjë tjetër, vecësee keqja cdokohë. (Libri iZanafilles, kapitulli 6, vargu5)


Zemra gënjehet tepër se cdogjë tjetër dhe sëmuret mënyrë pashërueshme; kushmund ta njohë atë?  (Libri iJeremias, kapitulli 17, vargu9)  


Jezusi tha:…Sepse nga brenda, domethënënga zemra e njeriut,dalin mendimet e mbrapshta, shkeljete kurorës, kurvërimi, vrasjet, vjedhjet, lakmitë, ligësitë, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, marrëzia.Gjithë këto mbrapshtadalin nga brenda dhee ndotin njeriun.(Ungjilli sipas Markut, kapitulli7, vargjet 21-23)


E gjithë qënia enjeriut, zemra e tijështë e korruptuar ngamëkati dhe kjo rezulton vepra te liga.


Nga zemra e njeriutdalin gjitha gjërate liga mund mendohen, dukepërfshirë mendime këqija,imoraliteti seksual, vjedhjet, vrasjet,lakmitë, ligësitë, mashtrimet, sensualiteti,krenaria, dhe marrëzia. Bashkëme zemrat tona liga, mendjet tona gjithashtujanë armiqësore dhe përfshira vepra liga. Por edhe ajo na bind cfarëështë e drejtë dhecfarë është e gabuarndërgjegjjaështë e ligë vetvete, e papastërdhe e ndotur. Zemrattona janë gjëja efundit duhet ndjekim dhe e vërtetanuk do gjendetkurrë brenda nesh. Nësendjek zemrën tënde, rrugamund duket edrejtë dhe e mirë sytë e tupor do zbulosh përfundon vdekje.


Eshtë njërrugë njeriut iduket e drejtë, por fund ajo nxjerr rrugët evdekjes.  (Libri i Fjalëve teUrta, kapitulli 14, vargu12). 


Në qoftë se nuk do të ishte për fuqinë kufizuese të Zotit, hirit dhe mëshirës së tij, të gjithë njerëzit do të ishin kaq shumë të këqinj me njëri-tjetrin, saqë as nuk mund ta imagjinojmë dot. Diktatorët dhe kriminelët më të mëdhenj në historinë e njerëzimit na tregojnë potencialin që gjithesecili prej nesh ka për të qënë si ata. Megjithatë, në gjithë ligësinë e tyre, ata u kufizuan nga hiri i zakonshëm i Zotit.
 Njeriu ështëskllav imëkatit.


Njerëziminuk është vetëm fajtorpër mëkat, por gjithashtuështë i skllavëruar ngaai. Dashuria e madhee njeriut përmëkatin dhe keqentregon ai ështënjë skllav i tijdhe i kapur robnga epshet dhe kënaqësitëe tij. Evetmja gjë njerëzimika bërë dhe vazhdon bëjë mënyrëaktive është përfshihet pasione, dëshira, dhepraktika mëkatare mendime, fjalë, dhe vepra.


Jezusi iupërgjigj atyre: vërtetë, vërtetëpo ju them: Kushbën mëkat, është skllavi mëkatit. Por skllavi nukrri përgjithmonë shtëpi; ndërsabiri rri përgjithmonë. Pra,nëse Biri do t’jubëjë lirë, do jeni me vërtetë lirë.(Ungjilli sipasGjonit, kapitulli 8, vargjet34-46)
 Shkelja eLigjit Tij.


gjithë njerëzit, duke të përfshirë edhe ty, kanë shkelur Ligjine Tij shenjtë.

gjithë kanë thyerurdhërmin e Tij madh.


Dhe Jezusi tha: Duaje Zotin, Perëndinë tënd me gjithë zemrën tënde, dhe me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mëndjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi.(Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 22, vargjet 37, 38)


A e ke vendosur Perëndinë parin gjithcka? parin mendime, parin kënaqësitë e tua?Asnjë person këtë botë nuk e ka mbajtur këtë urdhërim parë dhe madh. Nese ky është urdhërimi i parë dhe i madhi atëhere ti ke kryer mëkatin e parë dhe madh.


Mos bëj dëshmi rreme. (pra, mos gënjej). (Libri i Eksodit, kapitulli 20, vargu 16).


Mos e përdor emrin e Zotit, Perëndisë tënd, kot sepse Zoti nuk do lërë pandëshkuar atë përdor kot emrin e tij. (Libri i Eksodit, kapitulli 20, vargu 7). Me fjalë të tjera mos u beto. A je betuar ndonjëherë për Të?


Ndero atin dhe nënën tënde. (Libri i Eksodit, kapitulli 20, vargu 12).


A nuk e dini se padrejtët nuk do trashëgojnë Mbretërinë e Perëndisë? Mos u gënjeni: As kurvarët, as idhujtarët, as shkelësit e kurorës, as zhburrëruarit, as homoseksualët, as vjedhësit, as lakmuesit, as pijanecët, as shpifësit, as rrëmbyesit nuk do trashëgojnë Mbretërinë e Perëndisë. (Letra e parë e Korintasve, kapitulli 6, vargjet 9, 10). 


Kurorëshkelja, kurvëria, papastërtia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësia, grindja, xhelozia, zemërimi, rivaliteti, përcarjet, tarafet, smira, vrasjet, dehurit, grykësia, dhe tjera ngjashme me to… ata i bëjnë këto gjëra nuk do trashëgojnë Mbretërinë e Perëndisë.  (Letra e Galatasve, kapitulli 5, vargjet 19-21)
 Përpjekjet eLiga Fetare Njeriut.


Shumë njerëz besojnë se mund shkojnë Parajsëduke ndjekur një fe.Gjithësesi, problemi qëndron akoma, asnjë fe nukmund ta heqë, ështëfakti njerëzimi ështëfajtor për mëkat dhei gjithë mëkatido ndëshkohet ngaZot i drejtë dhei shenjtë. Asnjëfe nuk mund heqë mëkatet e dikujtdhe asnjë nuk mundta bëjë veten etij pastër. Veprate mira nukmund pastrojnë këqijat. Nëse një personbën gjithcka mundetpër jetuar mënyrë drejtë apo ndjekë një fe,faji i tij do qëndrojë po aty,dhe për shkak kësaj ai do dënohet. 


Edhe sikur laheshe me sodëdhe përdorje shumësapun, paudhësia jote do linte një njollë pashlyeshme para mejethotë Zoti.   (Libri i Jeremias, kapitulli2, vargu 22)

A mundetnjë etiopias ndryshojë lëkurëne tij o njëtigër këmbejë lëkurënme vijëza? njëjtën mënyrë ju, jeni mësuar bëni keqen, a domund bënit mirën?( Libri i Jeremias, kapitulli13, vargu 23)

Kush mund nxjerrë një gjë pastër nga njëgjë e papastër?  Askush.   (Libri i Jobit,kapitulli 14, vargu 4)

Njerëzit jane plot paudhësidhe veprat e tyre mira janë si rroba ndotura sytëe Perëndisë.

Për ta kuptuar mirë këtë koncept, marrimshembullin e nje lebrozi,nëse marrrim një njerime lebrën keqe, ai është njëmasë mishi e kalburgjaku dhe lëngu dhemban erë me dhjetrametra larg. Nëse nedo merrnim rroben pastër, mirë dhe bukur dhe tambështillnim këtë lebroz meatë, pas pak sekondashajo rrobe e bardhëdo ndotet, gjakosetdhe do bëhetsi mishi i lebrozit.

Këtë po thotë edheZoti këtu. Kështu janëveprat tona mirapërpara Tij, ashtu sicështë zemra jonë.


Jemi gjithë si një gjëe papastër, dhe gjitha veprat tona drejtësisë(veprat e mira) janë si një rrobe e ndotur;po fishkemi gjithë sinjë gjethe dhe paudhësitëtona na cojnë largsi era.    (Libri i Isaias,kapitulli 64, vargu 6)


Por paudhësitëtuaja kanë shkaktuar njëndarje midis jush dhePerëndisë tuaj, dhe mëkatettuaja kanë bërë fshihet fytyra e Tijprej jush, mos ju dëgjojë . (Libri iIsaias, kapitulli  59, vargu 2)


C’është njeriu ta konsiderojë veten pastër, dhe ilinduri nga një gruapër qënë idrejtë? Ja Perëndia nuku besë asshenjtorëve Tij dheqiejt nuk janë pastër sytë eTij; Aq paknjë qënie e neveritshme dhee korruptuar, njeriu, epi paudhësinë sikur ishteujë!  (Libri iJobit, kapitulli 15, vargjet14-16) 


Si mund jetë, pra, njeriui drejtë përpara Perëndisë,ose si mund jetë i pastër njëi lindur nga njëgrua?  Dhe nëseedhe hëna nuk shkëlqendhe yjet nuk janë pastër  sytë e Tij,aq pak njeriu, është një vemje,biri i njeriut është një krimb!.   (Libri iJobit, kapitulli 25, vargjet4-6)
Cfarë duhet dish përPerëndinë eDrejtësisë


Nëse Perëndia është me vërtetë i drejtë,dhe ti me vërtetë mëkatar dhe fajtor,Ai nuk mund falë ty! NëseAi është i drejtëAi duhet dënojë ty!  Drejtësia e Perëndisë kërkon mëkati dhe mekatari dënohet.


Eshtë caktuar njerëzit vdesin vetëmnjë herë, dhe pas vjen gjyqi.  (Libri iHebrenjve, kapitulli 9, vargu27)


Paga emekatit eshte vdekja.(Libri i Romakeve, kapitulli6, vargu 23)     Paga, pasoja enjë mëkati vetëmështë vdekja!


Nuk flasim vetëm përvdekjen fizike, por flasimpër vuajtje përjetshme një vend vuajtjeshdhe flakësh quhetFerr, ku Perëndia ndëshkonpërgjithmonë, përjetësi, ata kanë mëkatuar, e kane ofenduar dhe kanëshkelur Ligjin e Tij.Eshtë e përjetshme sepsecmimi i mëkatit ështëkaq i madh saqëneve nuk mund tapaguajmë kurrë; Një mëkatkundër një Zoti përjetshëmrezulton pasoja përjetshme. Per shkak te te gjitha gjerave te permendura me lart, ti jearmik i Tij dheZemërimi i Tij ipërjetshëm qëndron mbi ty.Dilema emadhe


Nëse gjithë njerezit janenën Zemërimin e drejtë të Perëndisë, atëhere,si mund shpëtohemunë? si mund pastrohem nga mëkatet e mia?Si mund Perëndia jetë i drejtë dhe qëndrojë i drejtë,dhe njëjtënkohë drejtësojë, shpallë drejtë, pafajshëm, te falë, mua mëkatarin?
 

Kjo është dilemae madhe, dhekjo është arsyeja pseerdhi Jezu Krishti.  Pse Zoti, Birii Perëndisë, laqiellin, mori një trupnjerëzor dhe erdhi tokë.
Ka Shpëtim për ty Vetëm JezuKrishtin


Këtu është Lajmi iMirë i Ungjillit Për shkak se Perëndiaështë i drejtë, dhepër shkak se Aina do;  Ai vendosi naarrijë dhe naofrojë shpresën e shpëtimitduke derguar Birin eTij, Jezu Krisht, na pajtonte meveten e Tij. Aidergoi Birin e Tij merrte mëkatet e popullit të Tij që do të besojnë tek Ai.
 


Kush ishteKrishti?


Jezu Krishti është Zoti,Biri i Perëndisë, icili ka krijuar gjithcka,


Ju quani Mësues dhe Zot,dhe mirë thoni sepsejam.  (Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli13, vargu 13)


gjithau bënë me anë Tij, dhe paAtë nuk u as edhe një ngaato janë bërë. (Ungjilli sipasGjonit, kapitulli 1, vargu3)


Ai nuk la mënjanëHyjninë e Tij, Aila lavdinë dhe privilegjete Hyjnisë Tij. Ai nuk u dicka pakse Zot, por u dicka Zotinuk kishte qënë kurrë.Ai i shtoi natyrës Tij Hyjnore, natyrënnjerëzore. Ai mori mishdhe u njeri.


I cili,edhe pse ishte trajtë Perëndie, nuk e cmoisi një gjë ku mbahej fortë, për qënë barabar mePerëndinë, por e zbraziveten e Tij, dukemarrë trajtë shërbëtori, eu i ngjashëmme njerëzit. (Letra eFilipianëve, kapitulli 2, vargjet6,7)


Ai zbriti tokëduke lindur nga njëe virgjër sipersoni i Jezu Krishtit.


Dhe ajodo lindë njëdjalë dhe do tivësh emrin Jezus, sepseAi do shpëtojëpopullin e Tij ngamëkatet e tyre.(Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 1,vargu 21)
 Cfarë thaAi përveten evet?


Jezusi upërgjigj dhe i tha:Kushdo pi ngaky ujë do ketë përsëri etje, porkush pi nga uji i jap unë,nuk do ketë etje përjetë; poruji unë dot’i jap, do bëhet njëburim uji, buron jetë përjetshme.  (Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli4, vargjet 13,14)


Dhe Jezusiu tha atyre: Unëjam buka e jetës;ai vjen tekUnë nuk do ketë uri dhe ai beson mua,nuk do ketë kurrë etje.  (Ungjilli sipasGjonit, kapitulli 6, vargu 35)


vërtetë vërtetëpo ju them: Ai beson mua,ka jetë përjetshme. Unëjam buka e jetës. (Ungjilli sipasGjonit, kapitulli 6, vargjet47, 48)


Dhe Jezusiu foli atyre dukethënë: Unë jam dritae botës; kush ndjek, nuk do ecë errësirë, pordo ketë dritëne jetës.  (Ungjilli sipas Gjonit,kapitulli 8, vargu 12)


Unë jamdera; nëse dikush hynnëpërmjet meje, do shpëtohet dhe do hyjë dhe do dalë dhe do gjejë kullotë… Unë jam Bariui mirë, bariu imirë jep jetën evet për delet. (Ungjilli sipas Gjonit,kapitulli 10, vargu 9,11)


Jezusi itha: Unë jam Ringjalljadhe jeta; ai beson mua, edhe vdektë, do jetojë… dhe kushdo jeton dhe beson mua, nuk do vdesë aspak përjetë…(Ungjillisipas Gjonit, kapitulli 11,vargjet 25,26)


Jezusi itha: Unë jam udha,e vërteta dhe jeta;askush nuk vjen tekAti përvecëse nëpërmjet meje.(Ungjilli sipasGjonit, kapitulli 14, vargu6)


Jezusithotë:Ejani tek unë,ju gjithë munduar dhe rënduardhe unë do t’jujap clodhje… unë do t’jujap prehje për shpirtërattuaj(Ungjilli sipas Mateut,kapitulli 11, vargu 28)
 Cfarë bëriAi?


kohën e caktuar,me deshiren e Tij, Aishkoi kryq… Ndërsa ishte kryqëzuar në atë kryq, të gjitha mëkatet e njerëzve të Tij u vendosën mbi Të, të gjitha mëkatet e tua, e gjithë ligësia jote u vendos mbi Krishtin, dhe kur kjo ndodhi Ati braktisi Birin e Tij te dashur dhe Zemërimi i Tij, Zemerimi i Perëndisë – Zemërimi dhe Drejtësia e Tij e Shenjtë për gjithcka që është e ligë – ra mbi Të, për të ndëshkuar mëkatet e njerëzve të Tij në Të.


Dikush duhej të merrte mëkatet, dikush duhej të vdiste, dikush duhej të skarifikohej, dikush duhej të paguante pagën e mëkatit që të pajtoheshim me Perëndinë. Jezusi ishte dhe eshte Qengji i Perëndisë që u sakrifikua në vendin e njerëzve të Tij. Të gjithë gjykimin, dënimin dhe Zemërimin e Perëndisë që ata meritojnë për shkak të gjithë ligësisë së tyre, Ai e mori në kryq. Ai mori vendin e tyre, Ai mori mëktatet e tyre dhe mori dhe dënimin e tyre. I drejti për të padrejtët.


Sepse Perëndiae deshi aq shumëbotën, sa dha Birine Tij vetëmlindur, që,kushdo beson Të, mos humbasë,por ketë jetëne përjetshme.  (Ungjilli sipasGjonit, kap. 3, vargu16)


Por Perëndia e tregon dashurinë e Tij ndaj nesh atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne.   (Libri i Romakeve, kapitulli 5, vargu 8)


Jezu Krishtiu ringjall nga vdekurittre ditë vonë,duke mundur vdekjen, mëkatin,dhe Ferrin. Ringjallja eTij provoi Aiishte përsosmërisht pa mëkatdhe Perëndia At epranoi Sakrificën e Tijpër mëkatet.  Ai u ngjit Qiell dhe u ul djathtën eAtit Tij dhei është dhënëautoriteti mbi gjithë qiellindhe tokën. Perëndia eka caktuar Atë siMbretin e Lavdisë dheka caktuar një ditë cilën Aido gjykojë botënpër mëkatet e sajdhe ti japë fundpadrejtësisë.


“Krishti vdiq për mëkatet tona, sipas Shkrimeve, dhe se u varros dhe se u ringjall tretën ditë, sipas Shkrimeve”.   (Letra e pare e Korintasve, kapitulli 15, vargjet 3-4)


Ti, sot, ke një mundësi jashtëzakonshme, një ditë cilën Krishti e ka hapur kanat kanat derën e mëshirës, dhe qëndron duke thirrur dhe duke bërtitur me një lartë. Një ditë cilën shumë po gëlojnë për tek Ai, dhe po shtyhen për hyrë mbretërinë e Perëndisë. Shumë po vijnë përditë nga lindja, perëndimi, veriu dhe jugu; shumë, pak kohë parë ishin po atë gjëndje mjerë ku ndodhesh edhe ti, janë tashti një gjëndje lumtur, me zemra mbushura me dashuri për Atë i deshi dhe i lau prej mëkateve tyre me gjakun e Tij, dhe po gëzojnë shpresën e lavdisë Perëndisë.


Si mund qëndrosh qoftë edhe për një moment gjëndjen ku je?! Gjëndja jote është tepër e rrezikshme! Fajësia dhe zemërngurtësia jote janë tepër mëdha. Ke nevojë konsiderosh veten tënde, dhe zgjohesh krejt nga gjumi.  Ju rinj e reja, kur do hiqni dorë nga kotësitë rinore dhe do vraponi për te Krishti? Po ta lini mënjanë një shpëtim kaq madh, ju do ta shkatërroni jetën tuaj dhe do bëheni shpejti si ata njerëz kalonin mëkat gjitha ato ditë cmuara rinisë, dhe tashmë kanë ardhur një gjëndje aq tmerrshme verbërie dhe fortësie.Cfarë duhet bësh


Zoti i urdhëron gjithë njerëzit kudo pendohen ngamëkatet e tyre, kthehen tek Perëndia,dhe besojnëUngjillin e Zotit JezuKrisht.  


Perëndia… tanii urdhëron gjithë njerëzitkudo, pendohen.  (Veprat e Apostujve, kapitulli17, vargu 30)


Mos rri me negjendjen ne te cilenndodhesh. Eja tek Aidhe largohu nga zemërimi po vjen! pendohesh është ktheheshnga gjithcka jetëntënde është kundërvullnetit Zotit, dukepërfshirë veprat e tua,fjalët, dhe mendimet. Ndalo luftuari kundër Perëndisë!Bjer përpara Tij dhendalo përpjekuri për drejtësuar veten tëndedhe nga mendimi je mjaft i mirë.Prano ligësinë tënde përparanjë Zoti shenjtë,pafuqinë tënde për bërë ndonjë gjë përta kënaqur Atë, dhemos beso asgjëtjetër përvecëse atëcfarë Krishti ka bërë.Nëse vjen tek Krishti, pendohesh nga mëkatete tua dhe besosh Të,ti do shpëtohesh.


Beso Zotin Jezus dhe do shpëtohesh.  (Veprat e Aposujve, kapitulli 16, vargu 31)


Eja tek Ai dheAi do shpetojë. gjitha mëkatete tua do falen dhe ti do te pastrohesh. Dhe jo vetëm Ai do heqë gjitha mëkatete tua, porAi gjithashtu do japë ty vetëdrejtësinë e Tij nëpërmjetveprës dhe meritës Jezu Krishtit, Birit Tij!


Jezusitha:Ejani tek unë,ju gjithë munduar dhe rënduardhe unë do t’jujap clodhje… unë do t’jujap prehje për shpirtërattuaj (Ungjillisipas Mateut, kapitulli 11,vargu 28)


Ai beson Birin kajetë përjetshme, porai nuk besonte Biri, nuk do shohë jetë, porzemërimi i Perëndisë qëndronmbi .  (Ungjilli sipasGjonit, kapitulli 3, vargu36)


Pastaj (Jezusi)e thirri pranë vetesturmën me dishepujt evet dhe u tha:Kushdo do vijë pas meje, tamohojë vetveten, ta marrë kryqine vet dhe ndjekë.  (Ungjilli sipas Markut,kapitulli 8, vargu 34)

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *